Nyereményjáték szabályzat

Szerinted miért jó gyereknek lenni? Fotózd le és küldd el nekünk!

Felhívás és nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Miért jó 🧒 gyereknek lenni? Fotózza le a gyerek és küldjétek el nekünk!

„Én azért szeretek gyerek lenni, mert...” címmel várjuk a gyermekeitek által készített fotókat 2021. november 23. 12:00-ig az [email protected] címre. A fődíj, egy roller, mellett a Családbarát Magyarország szuper játékcsomagjaival jutalmazzuk azokat a gyerekeket, akiknek a fotóját kisorsoljuk.

FONTOS ‼️ A fotón ne szerepeljen felismerhető személy! A fotót tartalmazó emailt a szülő email címéről és a szülők nevében várjuk! Az e-mailbe másoljátok be és töltsétek ki az alábbi adatokat:

név:

életkor:

szülő neve:

szülő telefonszáma:

1-2 mondat, hogy miért jó gyereknek lenni:

A fotókat a FB oldalunkon is meg fogjuk jeleníteni. A részvétel egyben hozzájárulás a fotó, valamint a gyermek keresztnevének és a szülő nevének FB-on való közzétételéhez.

A játékról és a nevezési feltételekről itt találtok részletes információkat.

A játék fővédnöke Novák Katalin, családokért felelős miniszter

A nyereményjátékot nem a Facebook / Meta szervezi, továbbá nem is támogatja, hagyja jóvá, kezeli, a promóció semmilyen mértékben nem kapcsolódik a Facebookhoz / Metahoz, így a nyereményjátékra jelentkezők és résztvevők részére sem tartozik felelősséggel.

1. A játék szervezője

A felhívás és nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Nyereményjáték) szervezői az Egyszülős Központ (https://egyszulo.hu/)


2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező gyermekét egyedül nevelő szülő (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A játék 2021.11.20. 10:00 órától – 2021. 11. 23. 12:00 óráig tart. A sorsolás ideje: 2021. november 26. (péntek)
Az eredményhirdetésre a sorsolás időpontjában kerül sor az alábbi Facebook oldalakon: 
Egyszülős Központ főoldal - https://www.facebook.com/egyszulo.hu
A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető a fenti honlapon. A Játékot a Szervező az érintettek fenti Facebook oldalon történő egyidejű tájékoztatása mellett bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatják, illetve módosíthatják.

4. A Játék leírása, illetve menete

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, el kell küldenie nekünk egy olyan fényképet, amiből kiderül, hogy miért szeret gyerek lenni. A fotón ne szerepeljen felismerhető személy. A fényképet az [email protected] címre kell elküldeni. Az e-mailbe fel kell tűntetni az alábbi adatokat: név, életkor, szülő neve, szülő telefonszáma, 1-2 mondatot arról, hogy miért jó gyereknek lenni.

5. Nyeremény, nyertesek

5.1. A Szervezők nyertes(ek)et sorsolás útján döntik el.
5.2. A nyerteseknek a nyereményt(eket) postán küldjük ki, ill. lehetőség van az Egyszülős Központban (1085 Budapest, Üllői út 30.) személyesen is átvenni.
5.3. A nyerteseket a Szervezők Facebook oldalain élőben sorsoljuk ki november 26-án. A sorsolás során nyertes(ek) kihúzására kerül sor. A Szervezők vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény nem ruházható át másra és készpénzre nem váltható.


6. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

6.1. Amennyiben a fenti Facebook oldalon történő eredmény kihirdetését követő 7 munkanapon belül a Játékos nem reagál privát üzenetben a kért kapcsolatfelvételre, úgy elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére. A Szervezők a Nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból a Játékost, abban az esetben, ha a Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

7. A Játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek – így a sorsolásban való részvételre nem jogosítanak - akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: kizárásra kerülnek azok, akik• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy• bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban,• beérkezett hozzászólás obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.). Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

8. Adatvédelem

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők, illetve, mint adatfeldolgozók a megadott személyes adatait [keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cím (csak a város megjelölésével, telefonszám online felületeken használják. Játékos tudatában van az Info. törvényben biztosított jogainak, így a) bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az alábbi elérhetőségeken: Egyszülős Központ – [email protected], Bp. 1085 Üllői u. 30.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervezők írásban közlik az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervezők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. c) A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat az Info. tv-ben foglalt feltételek szerint. d) A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keressék meg őt a Szervezők vagy annak megbízottjai, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével: Egyszülős Központ - [email protected] Bp. 1085 Üllői u. 30.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Amennyiben a Szervezők az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban nem adják meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervezők a Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Résztvevő jogosult jogorvoslattal élni. A személyes adatok kezelésével összefüggő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu E-mail: [email protected] A megadott adatok kezelését a Szervezők végzik (Egyszülős Központ – [email protected], Bp. 1085 Üllői u. 30.
A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. A Szervezők, szavatolják, hogy az adatkezelés és -feldolgozás mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket hozzájáruló nyilatkozattal kell megerősíteniük. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön, Adatkezelőkön és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők, az Adatkezelők és a Lebonyolítók az előző bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, sem az Adatkezelők, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására. A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőknek, és nem a Facebooknak adják meg. Az Adatfeldolgozók gondoskodnak az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesznek azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatokat csak a Szervező, illetve az esetleges Lebonyolító jogosult megismerni. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Játékos úgy dönt, hogy a nyilatkozatát visszavonja, ebben az esetben a résztvevő nevét és minden személyes adatát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény (továbbiakban tv.) 6. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból a Szervezők haladéktalanul törölni fogják. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervezők tájékoztatják a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH-121648/2017.

10. Felelősség

A Szervezők kizárják a felelősségüket a Játékban való részvételhez szükséges weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható. A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőknek nincsen ráhatásuk. A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

11. Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervezők döntését fogadják el irányadónak. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, abban semmilyen módon nem vesz részt, az adatok szolgáltatása nem a Facebook részére történik.

Budapest, 2021.11.20.