Tudásbázis

Az Egyszülős Központ céljai között szerepel, hogy az egyszülősökkel kapcsolatosan tudásbázissá váljon.

Ezen munka során szeretnénk összegyűjteni a válással, özvegységgel, házasságon kívüli születéssel, vagy bármilyen módon az egyszülős családokkal, különélő szülőkkel, váltott felügyelettel, családpolitikával kapcsolatos magyar (és idegen nyelvű) tudományos munkákat, illetve ezen anyagok internetes elérhetőségét. Ilyen tudományos munkák lehetnek például a fenti témákban íródott:
•    könyvek,
•    tudományos cikkek,
•    kutatások
•    családpolitikai anyagok
•    doktori disszertációk
•    szakdolgozatok
•    TDK-dolgozatok
•    stb.

Tisztelt Olvasó! Kérjük amennyiben ismer ilyen, az adatbázisban még nem szereplő munkát, jelezze Dr. Varga Istvánnak a [email protected] mail címen.

Az adatbázis használatához jó böngészést kívánunk!

 

Ájus Ferenc – Henye István: Orozva csinált kölkök (A házasságon kívüli születések története Magyarországon 1880—1910)

Szerzők Ájus Ferenc – Henye István
Cím Orozva csinált kölkök (A házasságon kívüli születések története Magyarországon 1880—1910)
Megjelenés Történeti Demográfiai Füzetek. 10. szám (1992)
Webcím https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiaifuzetek/article/view/2299
Címke törvénytelen születés
Tartalom

A tanulmány a házasságon kívüli születések 1880—1910 közötti történetét járja körül a történelmi Magyarországon. Mint a szerzők írják, elsősorban demográfiai közelítésű a vizsgálatuk, és a házasságon kívüli termékenység statisztikában kimutatott szintje többféle tényező bonyolult összjátékának eredménye, melyek közül a házasodási mozgalom, a házassággal kapcsolatos népszokások, a születéskorlátozás, a városban-vidéken lakás és a foglalkozás hatásait vizsgálták

 

Földházi Erzsébet: Válás és szétköltözés

Szerzők Földházi Erzsébet
Cím VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS
Megjelenés DEMOGRÁFIAI PORTRÉ 2015
KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET, Budapest, 2015
Webcím https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2465/2471
Címke válás, élettársi kapcsolat
Tartalom A tanulmány, címével ellentétben nem csak a házasság megszűnése utáni szétköltözésről szól, a szerző ismerteti az élettársi kapcsolat létrejöttének és felbontásának szabályozását is. A 3 db táblázat és 7 db ábra mellett a tanulmány végén egy rövid fogalomtár segíti az ismeretek bővítését.

 

Harcsa István – Monostori Judit: A háztartás- és családszerkezeti változások hosszú távú trendjei Magyarországon európai kontextusban: teóriák, tévképzetek, tények

Szerzők Harcsa István – Monostori Judit
Cím A HÁZTARTÁS- ÉS CSALÁDSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK HOSSZÚ TÁVÚ TRENDJEI MAGYARORSZÁGON EURÓPAI KONTEXTUSBAN:
TEÓRIÁK, TÉVKÉPZETEK, TÉNYEK
Megjelenés Demográfia, 60. évfolyam, 4. szám, Budapest 2017
Webcím https://doi.org/10.21543/Dem.60.4.2
Címke egyszülő, élettársi kapcsolat, mozaikcsalád
Tartalom

A tanulmány a család- és háztartásszerkezeti változásokkal kapcsolatos fontosabb
elméletek érvényességét vizsgálja a hazai folyamatok áttekintésével, európai kitekintésben. A vizsgált együttélési formák: egyszülős családok, mozaik családok, többgenerációs együttélési formák.

 

Harcsa István – Monostori Judit: Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon

Szerzők Harcsa István – Monostori Judit
Cím Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon
Megjelenés Társadalmi Riport 2014 (TÁRKI: Budapest, 2014)
Webcím http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b326.pdf
Címke egyszülő, élettársi kapcsolat
Tartalom A tanulmány az együtt élő családtagok szerkezetében bekövetkezett változásokat vizsgálja. Elsőként áttekinti a családszerkezeti változások hosszú távú trendjeit az 1960-as évektől napjainkig. Ezek után részletesebben és a demográfiai folyamatokba beágyazottan tárgyalja az együttélési formák változásának folyamatát a rendszerváltás utáni Magyarországon. 3 db ábra és 10 db részletes táblázat segíti mindezek megértését.

 

Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós az apa

Szerzők Kárpáti Attila István
Cím Wesselényi Miklós az apa
Megjelenés Fons: forráskutatás és történeti segédtudományok 2017/1
Webcím http://www.epa.hu/03300/03304/00077/pdf/EPA03304_fons_2017_01_109-140.pdf
Címke törvénytelen születés
Tartalom Wesselényi Miklós reformkori politikus, mint árvízi hajós szerepel a történelemben. Kevéssé közismert, egyes források szerint 13, igazolhatóan 7  törvénytelen gyermeke volt, akikről (a korszellemtől eltérően) példamutatótan gondoskodott.

 

Komma Olivér: Anya, négy gyerek és az anyaotthon

Szerzők Komma Olivér
Cím Anya, négy gyerek és az anyaotthon
Megjelenés Új Dunatáj 2003 március
Webcím nincs
Címke egyszülő
Tartalom A tanulmány egy anyaotthonba élő négy gyermekes egyedülálló anya napját meséli el hajnali 5 órától este 10 óráig. Mint a szerző írja: „Tudom, hogy nem lehet senkinek az életét egy napba sűríteni, de véleményem szerint nagyon jól érzékeltethetőek a mindennapok körforgásával járó nehézségek, és a helyzetből való kitörést gátló akadályok.”

 

„KSH”: A válások demográfiai jellemzői

Szerzők „KSH”
Cím A válások demográfiai jellemzői
Megjelenés Statisztikai Tükör – 2019. március 28.
Webcím http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/valas17.pdf
Címke válás
Tartalom A kiadvány rengeteg diagrammal, grafikonnal és táblázattal mutatja be a válások statisztikai jellemzőit (néhány korai adatot leszámítva) a rendszerváltástól 2017-ig.

 

Lakatos Mária: A fiatal gyermekes özvegy nők helyzete

Szerzők Lakatos Mária
Cím A fiatal gyermekes özvegy nők helyzete
Megjelenés A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI (46. szám, 1979)
Webcím https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/kozlemenyek/issue/view/456
Címke özvegység
Tartalom A tanulmányban bemutatott vizsgálat célja az volt, hogy felmérje a fiatal (15-39 éves) özvegy nők családi kapcsolatainak alakulását az özvegység első évében.
Hogyan oldják meg a zömmel kiskorú gyermekkel magukra maradt asszonyok a hirtelen rájuk háruló család- és háztartásfő-szerep adta problémákat? Vállalják-e ezt a feladatot, vagy újra beilleszkednek a szülői családba? Ha igen, melyik házastárs családja vonzza magához az özvegyet? Avagy honnan kap segítséget az özvegy anyagi, gyermeknevelési problémái és a mindennapok gyakorlati nehézségeinek megoldásában? (Az 55 oldalas tanulmányból 24 oldat tesz ki különféle adatokat bemutató 61 db. táblázat.)

 

Monostori Judit: Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága

Szerzők Monostori Judit
Cím Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága
Megjelenés Socio.hu Társadalomtudományi Szemle (2013/3)
Webcím https://socio.hu/uploads/files/2013_3/2monostori.pdf
Címke egyszülő
Tartalom A tanulmány első fejezete az egyszülős családok néhány fontosabb demográfiai és szociológiai jellemzőjét mutatja be. A második fejezet az egyszülős családok kialakulásának és megszűnésének dinamikájára utaló adatokat, számításokat közöl. A következő fejezetek az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottságát mutatják be az „Életünk fordulópontjai” című demográfiai panel 2004-es és 2008-as adatfelvételének adatelemzései alapján.

 

Monostori Judit: Gyermeküket egyedül nevelő apák

Szerzők Monostori Judit
Cím Gyermeküket egyedül nevelő apák
Megjelenés KORFA-Népesedési Hírlevél (2020 április)
Webcím https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/korfa/article/view/2784/2687
Címke egyszulo
Tartalom

Az európai országokban (és Magyarországon is) a gyermeküket egyedül nevelő szülők döntő többsége nő. Ezért kevesebb figyelem szokott esni a 2016-os Mikrocenzus adatai szerint 14 százaléknyi gyermeküket/gyermekeiket nevelő egyszülős apákra. Ez európai viszonylatban az alacsonyabb értékek közé tartozik, abszolút számokban azonban 41.000 apát jelent. Őket mutatja be a hírlevél

 

Monostori Judit: A gyermeküket egyedül nevelő nők és a magányosság

Szerzők Monostori Judit
Cím A gyermeküket egyedül nevelő nők és a magányosság
Megjelenés Socio.hu Társadalomtudományi Szemle (2022/1)
Webcím https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/korfa/article/view/2839/2729
Címke egyszülő
Tartalom Magyarországon   a   gyermeket   nevelő   háztartások   közel   negyede  egyszülős,  akik  számos  vonatkozásban  hátrányo-sabb   helyzetben   vannak,   mint   párkapcsolatban   nevelő   társaik. Akár az anyagi helyzetüket, így a jövedelmi szegény-ségben  való  érintettségüket,  akár  a  munkaerőpiaci  integ-ráltságukat  tekintjük.  Ezeknek  a  mérése  hosszú  évek  óta  nemzetközileg  meghatározott  standardok  alapján  történik.  Arról  viszont  sokkal  kevesebbet  tudunk,  hogy  az  anyagi  problémák  mellett  milyen  más  nehézséggel  küzdenek  az  egyedül nevelők.

 

Pongrácz Tiborné - Spéder Zsolt : Élettársi kapcsolat és házasság - hasonlóságok és különbségek az ezredfordulón

Szerzők Pongrácz Tiborné - Spéder Zsolt
Cím ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÉS HÁZASSÁG –
HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK AZ EZREDFORDULÓN
Megjelenés Szociológiai Szemle 2003/4.
Webcím https://szociologia.hu/dynamic/0304pongracz.pdf
Címke élettársi kapcsolat
Tartalom Tanulmányukban a szerzők a házassági és az élettársi kapcsolat néhány jellemzőjét vizsgálták egy 2001–2002-ben lefolytatott, követéses vizsgálatként tervezett kutatás első hullámának adatai segítségével.
A bemutatott eredmények átláthatóságát segíti a különféle összehasonlító adatokat bemutató 15 táblázat.

 

S. Molnár Edit: Élettársi együttélések – tények és vélemények

Szerzők S. Molnár Edit
Cím Élettársi együttélések – tények és vélemények
Megjelenés Szerepváltozások - Jelentés a nők és férfiak helyetéről
(2001-Tárki és a Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága)
Webcím http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a504.pdf
Címke élettársi kapcsolat
Tartalom A tanulmány először áttekinti a magyarországi élettársi együttélések főbb demográfiai jellemzőit, majd az élettársi együttélésekről a 90-es években és 2000-ben kérdőíves felmérésekkel gyűjtött szubjektív véleményeket (12 db táblázattal illusztráltan) mutatja be.

 

Szalma Ivett – Rékai Krisztina: Szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás és tartásdíjfizetés a különélő magyar szülők gyakorlatában

Szerzők Szalma Ivett – Rékai Krisztina
Cím Szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás és tartásdíjfizetés
a különélő magyar szülők gyakorlatában
Megjelenés Szociológiai Szemle 2019/4
Webcím https://szociologia.hu/dynamic/83_114_oldal_JAV04.pdf
Címke válás, egyszülő
Tartalom A tanulmány egy kutatás alapján azt ismerteti, hogy Magyarországon hogyan vesznek részt a különélő szülők (többnyire apák) a gyermekeik életében. Hogyan valósul meg a gyakorlatban a szülő gyermekfelügyeleti joga, a gyermekkel való kapcsolattartás és a tartásdíjfizetés.

 

Temesváry Zsolt: A visegrádi országok családpolitikája

Szerzők

Temesváry Zsolt

Cím A visegrádi országok családpolitikája
Megjelenés Kapocs. 2017/3
Webcím https://epa.oszk.hu/02900/02943/00075/pdf/EPA02943_kapocs_2017_3_003-013.pdf
Címke családpolitika
Tartalom A tanulmány bemutatja visegrádi országok (Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország) családpolitikai rendszereinek működését, különös tekintettel a 2010 utáni időszakra.
Az egyes pénzbeli családtámogatások formáit azok funkciói szerint vizsgálja (anyasági támogatások, gyermekgondozást segítő ellátások, családi pótlékok és csecsemőgondozási díjak), nem pedig országonként, a könnyebb összevethetőség és az egyes ellátások közötti különbségek egyszerűbb átláthatósága érdekében.
(Mivel ezeknek a támogatásoknak a neve országonként eltérő, ezért a funkciók szerinti kategorizáció során mindig a magyar elnevezést veszi alapul.)

 

Tóth Olga: Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban

Szerzők Tóth Olga
Cím Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban
Megjelenés elektronikus verzió, készült 2006-ban
Eredetileg: Tóth Olga (1999): „Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban” in: Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 1999, Pongrácz Tiborné, Tóth István György, (szerk.). Budapest: TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Pp. 53–62.
Webcím https://tarki.hu/sites/default/files/adatbank-h/kutjel/pdf/a597.pdf
Címke élettársi kapcsolat, válás, özvegy
Tartalom A tanulmány a családformák és együttélési minták utóbbi évtizedekben bekövetkezett változásait elemzi. Mind a demográfiai folyamatok, mind az attitűd-vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy Magyarországon fokozatosan átalakult ezek megítélése, elfogadottsága.

 

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Szerzők Vukovich Gabriella
Cím Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők
Megjelenés Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 1999, Pongrácz Tiborné, Tóth István György, (szerk.). Budapest: TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága,
Webcím http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a615.pdf
Címke egyszülő, özvegy, válás
Tartalom A tanulmány először az egyedülállóság típusait: hajadon, nőtlen, elvált, özvegy; valamint ezek hazai számadatait ismerteti. Ezt követi a gyermeküket egyedül nevelő anyák és apák jellemzőinek bemutatása/összehasonlítása, amely a következő dimenziókra tejed ki: gyerekszám, családi állapot, iskolai végzettség, lakáskörülmények.